Friday, July 03, 2009

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 913/2009 ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΘΩΩΣΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!


Η Επιτροπή για την Καταπολέμηση των Φυλετικών Διακρίσεων της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα απηύθυνε πριν περίπου δύο εβδομάδες προς την Ελλάδα ένα ερωτηματολόγιο, όπου μεταξύ των άλλων θίγεται και το ζήτημα που έχει προκύψει μετά την απαλλακτική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών που έκρινε αθώο τον κ. Κώστα Πλεύρη για παράβαση του νόμου 927/1979.
Παραθέτουμε στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο στην αγγλική γλώσσα από την ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και σε ελληνική μετάφραση (με φροντίδα του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι [ΕΠΣΕ]):

«COMMITTEE ON THE ELIMINATION
OF RACIAL DISCRIMINATION
Seventy-fifth session
3 to 28 August 2009QUESTIONS BY THE RAPPORTEUR
IN CONNECTION WITH THE CONSIDERATION OF
THE SIXTEENTH TO NINETEENTH PERIODIC REPORTS OF
GREECEArticle 2

1. Please provide updated information on the application of Law 927/1979 “on punishing acts or activities aiming at racial discrimination”, including the number of convictions and the sentences imposed. What measures have been taken to ensure that acts of violence against members of ethnic minorities are always promptly and effectively investigated and prosecuted?

2. Please provide information on measures taken for the implementation of article 79, paragraph 3 of the Criminal Code, which states that when a crime is motivated by racial, national or religious hatred, this shall be considered an aggravating factor. Please also provide examples of cases in which this article has been applied.

3. Please provide statistics on “incidents of discrimination or unlawful use of force” by the police mentioned in paragraph 158 of the State party report, insofar as they relate to the scope of the Convention, and indicate what sanctions, if any, were imposed for such crimes.


Article 4

4. Please indicate whether organizations and groups promoting or inciting racial discrimination in the State party, including Neo-Nazi groups, have been legally banned and their organizers prosecuted.

5. Kindly provide information on the monitoring of compliance with Presidential Decree 100/2000, which provides that “television stations may not broadcast programs which incite hatred between citizens on the grounds of their different race, religion, citizenship or gender”.

6. In light of the provisions of article 4 of the Convention, which require that the dissemination of ideas based on racial superiority or hatred be punished by law, please comment on the recent reversal by a Greek appeals court of a 2007 conviction in the case of Costas Plevris, for the publication of his book "The Jews - The Whole Truth”. Is the book still available and sold in the State party?

Article 5

7. Please provide statistical information regarding the participation of members of ethnic minorities in central and local State bodies, in the police force and the judiciary and, in the case of inadequate representation, on measures adopted to improve the situation.

8. According to the independent expert on minority issues, Roma children did not have full and equal access to education at the time of her visit in September 2008. Please provide clarification on the concrete level of integration of Roma children in the education system and on measures taken to eliminate discrimination against Roma children in school due to stereotypes, their lack of knowledge of Greek or the unavailability of teaching in Romani. Please also provide information on the results obtained by the project for the education of Greek-Roma pupils mentioned in paragraph 69 of the State party report.

9. Please provide information on the level of achievement, if possible with statistics and examples, of the aims and priorities of the “Integrated Action Program for the social integration of Greek Roma” as well as on progress made with regard to the Integrated Action Plan for the integration of third-country nationals legally residing in the Hellenic territory.

10. Are ethnically Slavic Greeks in general allowed to use their mother languages in private schools and publications, including Slavic Macedonian? Are Slavic names accepted for children of Greek citizens?

11. Please elaborate on the Government’s view of the decisions of the European Court of Human Rights which found that Greece violated the right to freedom of association by rejecting associations bearing the name “Turkish”.

Article 6

12. Please provide information on measures taken to guarantee the independence of the Office of the Ombudsman and to enhance its capacity to deal with discrimination in various fields.

13. Please provide statistical information on the number and nature of cases regarding racism and racial discrimination dealt with by the Office of the Ombudsman, the Committee for Equal Treatment and the Labor Inspectorate during the period 2007-2009.

14. Please comment on reports concerning obstacles encountered by Roma seeking an effective remedy in Greek courts. Please provide information on measures taken to ensure the equal treatment of Roma before civil courts and in the Criminal Justice System. Examples will be welcome.


Article 7

15. Please provide information on training programmes and courses on human rights issues for members of the judiciary, law enforcement officials and other public officials and indicate whether such programmes or courses include components focused on the rights and obligations set forth in the Convention.

16. Please provide information on measures taken to disseminate the State party report and the Committee’s concluding observations, including through translation into Greek and posting on relevant Government websites.


Additional information

17. Please indicate if the State party intends to make a declaration under article 14 of the Convention, thus accepting the Committee’s competence to receive and consider individual complaints.

18. As a matter of clarification and understanding, and without implying any criticism on the part of the Rapporteur, please explain the reasons why Greece signed (in 1997) but never ratified the Council of Europe’s Framework Convention for the Protection of National Minorities.

(http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds75.htm),

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Εβδομηκοστή πέμπτη συνεδρίαση
3 με 28 Αυγούστου 2009ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ

Άρθρο 2

1. Παρακαλούμε για την παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών για την εφαρμογή του Ν.927/1979 “περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις” συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των καταδικών και των ποινών που επιβλήθηκαν. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για να επιβεβαιωθεί ότι η βία εναντίον μελών εθνοτικών μειονοτήτων εξετάζεται και διώκεται πάντα άμεσα και αποτελεσματικά;

2. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή του άρθρου 79 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αναφέρει ότι εάν το κίνητρο ενός εγκλήματος είναι το φυλετικό, εθνικό ή θρησκευτικό μίσος, θα αξιολογείται ως επιβαρυντικός παράγοντας. Παρακαλούμε επίσης να παραθέσετε παραδείγματα υποθέσεων στις οποίες εφρμόστηκε το άρθρο.

3. Παρακαλούμε για την παροχή στατιστικών σχετικά με “περιστατικά διακρίσεων ή παράνομης χρήσης βίας” από την αστυνομία που αναφέρονται στην παράγραφο 158 της έκθεσης του κράτους, στο μέτρο που αυτό σχετίζεται με το πλαίσιο της Σύμβασης και παραθέσατε εάν και ποιες ποινές επιβλήθηκαν για αυτά τα εγκλήματα.


Άρθρο 4

4. Παρακαλούμε γνωστοποιείστε μας εάν έχουν απαγορευθεί νομίμως οργανισμοί και ομάδες που προωθούν ή υποθάλπουν ρατσιστικές διακρίσεις στο Κράτος, συμπεριλαμβανομένων ομάδων Νεο-ναζί και εάν οι ομαδάρχες τους έχουν διωχθεί.

5. Παρακαλούμε να μας παράσχετε πληροφορίες για την τήρηση του Προεδρικού Διατάγματος 100/2000 το οποίο αναφέρει ότι “οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν θα μεταδιδουν προγράμματα τα οποία ενθαρρύνουν το μίσος μεταξύ του πληθυσμού λόγω διαφορετικής φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας και φύλου.”

6. Υπό το φως του άρθρου 4 της Σύμβασης, η οποία επιβάλλει τον νόμιμο κολασμό της διάδοσης ιδεών που βασίζονται στην φυλετική ανωτερότητα ή στο μίσος, παρακαλούμε σχολιάστε την πρόσφατη εξαφάνιση από Ελληνικό Εφετείο της καταδίκης του 2007 στην υπόθεση του *** για την δημοσίευση του βιβλίου “***”. Αυτό το βιβλίο διατίθεται και πωλείται ακόμη στο Κράτος - μέλος;

Άρθρο 5

7. Παρακαλούμε για την παροχή στατιστικών πληροφοριών όσον αφορά την συμμετοχή μελών εθνικών μειονοτήτων σε κεντρικές και τοπικές κρατικές αρχές, στις αστυνομικές δυνάμεις, στην δικαιοσύνη και, σε περίπτωση ανεπαρκούς εκπροσώπησης, σχετιά με τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για την βελτίωση της κατάστασης.

8. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα για μειονοτικά θέματα, τα παιδιά Ρομά δεν έχουν πλήρη και ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση κατά το χρόνο της επίσκεψής της τον Σεπτέμβρη 2008. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας το ακριβές επίπεδο ενσωμάτωσης των παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα και για τα μετρα που έχουν ληφθεί για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των παιδιών Ρομά στο σχολείο λόγω στερεοτύπων, λόγω μη γνώσης ελληνικών ή λόγω μη διδασκαλίας στην γλώσσα των Ρομά. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών για τα αποτελέσματα που είχε το σχέδιο για την εκπαίδευση των Ελλήνων-Ρομά μαθητών που αναφέρονται στην παράγραφο 69 της έκθεσης του Κράτους – μέλους.

9. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών για το επίπεδο επιτυχίας, ει δυνατόν με στατιστικές και παραδείγματα, για τους σκοπούς και τις προτεραιότητες του “Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Ρομά” όπως επίσης και για την πρόοδο που γίνεται όσον αφορά το Πρόγραμμα Δράσης για την ένταξη των διαφορετικής εθνικότητας προσώπων που ήδη κατοικούν στην Ελληνική Επικράτεια.

10. Επιτρέπεται γενικά στους Έλληνες σλαβικής εθνοτικής καταγωγής να χρησιμοποιούν τις μητρικές του γλώσσες σε ελληνικά σχολεία και εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των Σλαβικών Μακεδονικών; Τα σλάβικα ονόματα είναι αποδεκτά για τα παιδιά των Ελλήνων πολιτών;

11. Παρκαλούμε σχολιάστε τις απόψεις της Κυβέρνησης για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που έκρινε ότι η Ελλάδα παραβίασε το δικαίωμα της ένωσης με την απαγόρευση σωματείων που φέρουν το επίθετο “τουρκικός”.

Άρθρο 6

12. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας του Συνηγόρου του Πολίτη και τη βελτίωση της ικανότητάς του να χειρίζεται υποθέσεις διακρίσεων σε διάφορους τομείς.

13. Παρακαλούμε για την παροχή στατιστικών πληροφοριών όσον αφορά τον αριθμό και την φύση των υποθέσεων που αφορούν ρατσισμό και ρατσιστικές διακρίσεις και εξετάστηκαν απο τον Συνήγορο του Πολίτη, την Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης και την Επιθεώρηση Εργασίας κατά την περίοδο 2007-2009.

14. Παρακαλούμε σχολιάστε υποθέσεις που αφορούν εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ρομά στην προσπάθειά τους για αποτελεσματική πρόσβαση στα Ελληνικά δικαστήρια. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών σχετικά με μέτρα που έχουν ληφθεί για την διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των Ρομά ενώπιον των αστικών δικαστηρίων και του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης. Τα παραδείγματα είναι ευπρόσδεκτα.


Άρθρο 7

15. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης και τα σεμινάρια για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων που έχουν οργανωθεί για λειτουργούς της Δικαιοσύνης, υπαλλήλους των διωκτικών αρχών και άλλους δημόσιους λειτουργούς. Παρακαλούμε να παραθέσετε εάν αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνουν στοιχεία που εστιάζουν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν τεθεί από τη Σύμβαση.

16. Παρακαλούμε για την παροχή πληροφοριών για τα μέτρα δημοσιοποίησης της έκθεσης από το κράτος μέλος και τα συμπεράσματα της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεώ τους στα Ελληνικά και της ανάρτησής τους σε κυβερνητικές ιστοσελίδες.


Πρόσθετες πληροφορίες

17. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν το Κράτος σκοποπεύει να προβεί σε δήλωση κατά το άρθρο 14 της Σύμβασης, ώστε να δεχθεί την αρμοδιότητα της Επιτροπής για την λήψη και εξέταση ατομικών καταγγελιών.

18. Για λόγους διευκρίνισης και κατανόησης και χωρίς διάθεση κατάκρισης εκ μέρους του Εισηγητή, παρακαλούμε εξηγείστε για ποιους λόγους η Ελλάδα υπέγραψε (το 1997), αλλά ποτέ δεν κύρωσε, την Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων.

***

Η Ελλάδα έχει υποχρέωση πλέον να εξηγήσει την απαλλακτική απόφαση στην υπόθεση Πλεύρη προς το αρμόδιο όργανο του ΟΗΕ, που εξετάζει την εφαρμογή της Σύμβασης για την Κατάργηση των Φυλετικών Διακρίσεων, η οποία προκάλεσε την ψήφιση του νόμου 927/79. Υπό το φως αυτών των δεδομένων, αποφάσισε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ασκήσει την υπ’ αριθμόν 34/2009 αίτηση αναίρεσης υπέρ του νόμου την 1 Ιουλίου 2009.
Στη συνέχεια παρατίθενται αποσπάσματα από την έκθεση της αίτησης αναίρεσης, που γνωστοποιήθηκαν από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

Όσον αφορά την ερμηνεία του νόμου:
«Οι πράξεις δε και οι ενέργειες στις οποίες προτρέπει το υποκείμενο του αδικήματος του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 927/1979 πρέπει να είναι πρόσφορες να προκαλέσουν «διακρίσεις, μίσος ή βία» χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητο να προκληθούν πράγματι οι διακρίσεις, το μίσος ή και η βία. Αρκεί η συμπεριφορά, την οποία ενθαρρύνει ο δράστης να μπορεί να προκαλέσει το εν λόγω αποτέλεσμα, να δημιουργείται δηλαδή η συναισθηματική και ψυχολογική υποδομή της επιθετικής και ρατσιστικής αντιμετώπισης του άλλου».

Όσον αφορά την εκδίκαση της έφεσης:
«… κατά την ακροαματική διαδικασία [….] αποδείχθηκε περίτρανα ότι ο ανωτέρω κατηγορούμενος συγγράφοντας το επίμαχο βιβλίο του «***» κατέστησε προσιτά στο ευρύ κοινό κείμενα που θα μπορούσαν, λόγω του έντονα επιθετικού ύφους τους, να καλλιεργήσουν μίσος και βία εναντίον των Εβραίων και να ενθαρρύνουν κάθε αναγνώστη τους στην υιοθέτηση ρατσιστικής και αντισημιτικής συμπεριφοράς».

[…] «Η εμπάθεια και ο φανατισμός, που αποτυπώνονται στα ανωτέρω χωρία, καθιστούν άνευ ετέρου αυταπόδεικτο το γεγονός ότι τούτος εκ προθέσεως εξέφρασε δημόσια απόψεις ικανές να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος και βία εις βάρος των Εβραίων και προσέβαλε πρόσωπα και ομάδα προσώπων λόγω της εθνοτικής τους καταγωγής. Παρά τα ανωτέρω ωστόσο, το Δικαστήριο της ουσίας ουδόλως εξέθεσε στην ανωτέρω απόφασή του τους λόγους για τους οποίους δεν μπόρεσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πραγματώθηκε από τον κατηγορούμενο η αντικειμενική και η υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων που του αποδίδονται. Και τούτο διότι κάνοντας δεκτό στο σκεπτικό της απόφασης ότι ο συγγραφέας του ανωτέρω βιβλίου δεν είχε σκοπό να υβρίσει και να προσβάλλει το σύνολο του εβραϊκού κόσμου εκ μόνου του λόγου του θρησκεύματός τους, αλλά μόνον αυτούς που τάχα πιστεύουν και εφαρμόζουν τον «εβραιοσιωνισμό», διέλαβε ελλιπή και εσφαλμένη αιτιολογία, δεδομένου ότι δεν αναφέρει στοιχεία που το έπεισαν περί αυτού και δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το γεγονός ότι ο συγγραφέας του ανωτέρω βιβλίου στην πραγματικότητα καταφανώς στη συντριπτική πλειοψηφία των σελίδων του βιβλίου του αναφέρεται στους εβραίους γενικά και μόνον ως άλλοθι χρησιμοποιεί ενίοτε και την έννοια του εβραιοσιωνιστή, αποσκοπώντας έντεχνα να ταυτίσει στη συνείδηση του αναγνώστη του τις δύο αυτές έννοιες (εβραίου - εβραιοσιωνιστή)».

Η κατακλείδα του σκεπτικού της άσκησης αναίρεσης, όπως αναφέρεται στην έκθεση :
«Συντρέχει, συνεπώς, εν προκειμένω, ενόψει των ενδεικτικώς προεκτεθέντων, περίπτωση των λόγων αναίρεσης α) της ελλείψεως της ειδικής αιτιολογίας που απαιτεί το Σύνταγμα και β) της ευθείας εσφαλμένης εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 927/1979 […] δοθέντος ότι, ενόψει των επισημανθεισών παραλείψεων και ασαφειών της προσβαλλομένης αποφάσεως στο σκεπτικό της δεν μπορεί το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου να διαγνώσει αν έγινε ορθή εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου». "

Η Ελλάδα όφειλε, κατά τη γνώμη μας να ασκήσει «γνήσια» αναίρεση κατά της αθωωτικής απόφασης που ελάχιστα τιμά τη χώρα, αφού απήλλαξε έναν προπαγανδιστή του αντισημιτισμού, των φυλετικών διακρίσεων και της διασποράς του φυλετικού μίσους και των προκαταλήψεων και αναίρεση υπέρ του νόμου, διαφυλάττοντας τον κ. Κώστα Πλεύρη, πατέρα πρώην βουλευτή του ΛΑΟΣ και τώρα ευρωβουλευτή του ίδιου κόμματος στο απυρόβλητο, αφού ακόμα και αν αναιρεθεί η δικαστική απόφαση δεν πρόκειται να δικασθεί εκ νέου ο κ. Πλεύρης. Το ζήτημα βέβαια έχει το ενδιαφέρον ότι η Ελλάδα ομολογεί κατ’ αρχάς ότι η περιβόητη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών στο πρόσωπο του κ. Πλεύρη εθώπευσε τον αντισημιτισμό και υπέθαλψε την καλλιέργεια των επιθετικών φυλετικών διακρίσεων στη χώρα….

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.